Yeni parola oluşturmanız için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecek.

İstanbul Koltuk Takımları


Üyelik Sözleşmesi


İşbu Üyelik Sözleşmesi’ni “İstanbul Koltuk Takımları.com”  alan adından ulaşılan internet sitesi ve bu web sitesine ve onun içeriğinebağlı olarak sunulan  diğer her tür uygulama, mobil uygulama, web sitesi ve sair içerikten (Hepsi birlikte kısaca “İstanbul Koltuk Takımları” olarak anılacaklardır. “İstanbul Koltuk Takımları”ifadesi gerekli yerlerde aynı zamanda site yönetimi ve site& nbsp;işletmecisi/sahibi anlamlarında da kullanılmaktadır.) hizmet/ürün alan Üye olarak yararlanmayabaşlamadan önce  lütfen dikkatlice okuyunuz.
İstanbul Koltuk Takımları’daki üyelik hesabı oluşturma aşamasını tamamlayarak ‘Üye’ sıfatıyla  aşağıdaki maddeleri hiçbir sınırlama ve istisna olmaksızın kabul etmiş olmaktasınız. Üyelik Sözleşmesi’ndeki& nbsp;koşulları hiçbir sınırlama, istisna ve itiraz olmaksızın kabul etmiyorsanız İstanbul Koltuk Takımları’dan Üye olarak& nbsp; yararlanmamanız ve de ilgili uygulama, site ya da İstanbul Koltuk Takımları’a bağlı her tür içerikten  derhal çıkmanız ve/veya bunlara olan erişiminizi sonlandırmanız gerekmektedir.

1.Taraflar
İşbu Sözleşme, İstanbul Koltuk Takımları’un  sahibi ve işletmecisi bulunan İstanbul Koltuk ile İstanbul Koltuk Takımları’da Üye olan kişi arasında düzenlenmiş olup aşağıda& nbsp;gösterilen şartlar dâhilinde İstanbul Koltuk Takımları’unkullanımına yönelik hak ve sorumlulukların karşılıklı olarak  belirlenmesi amacıyla, Üye tarafından dijital ortamda okunup anlaşılması neticesindeelektronik olarak onaylanarak& nbsp;yürürlüğe girmiştir.
 
2.Tanımlar
2.1 Kullanıcı(lar): İstanbul Koltuk Takımları’a ve/veya İstanbul Koltuk herhangi bir  veritabanına herhangi bir yolla çevrimdışı ya da çevrimiçi olarak erişen, ziyaret gerçekleştiren ve/veya  bunlar çerçevesinde işlem yapan her türden kişiyi ifade etmektedir.
2.2 Üye(ler): İstanbul Koltuk Takımları  üzerinde tanımlanan üyelik sürecini İstanbul Koltuk elektronik ortamda verdiği onay neticesinde tamamlayarak  İstanbul Koltuk tarafından sunulan elektronikiçerik, uygulama ve sair hizmetlerden yararlanan ve bu hizmetlere  özel olarak hazırlanmış sözleşmeleri de üyelik süreci içerisinde verdiği elektronik onaylakabul eden  kişiyi/kişiler işbu Sözleşme’de Üye ya da Hizmet Alan olarak anılırlar. Standart üyeliğin yanı sıra& nbsp;gelişmiş ya da üst seviye yetkileri olan üyelik seçenekleri de zamanla İstanbul Koltuk Takımlarıüzerinde yer& nbsp;alabilir, bunlar hakkında gerekli açıklamalar işbu Sözleşme’de ve sair ekran ve metinlerde  yapılmıştır/yapılacaktır. Tedarikçi olan üyeler ise “TedarikçiÜye” ya da “Hizmet Veren” olarak  anılmaktadırlar.
2.3 Link/Bağlantı: İstanbul Koltuk Takımları içerisinden başka bir mobil uygulamaya, internet sitesine,  içeriğe veya da başka bir internet sitesindenveya mobil uygulama içerisinden İstanbul Koltuk Takımları’a erişimi  mümkün kılan her türden bağlantıyı ifade etmektedir.
2.4 İçerik: İstanbul Koltuk Takımları üzerinden yayınlanan veya& nbsp;erişimi mümkün kılınan her türden içerik, soru, cevap, yorum, bilgi, yazı,dosya, resim, video,  tablo, sunum, ifade, yazı, hesaplama, rakam vb. görsel,yazınsal ve işitsel imgelerin tamamını ifade  etmektedir.

2.5  Kullanıcıadı: Üyelerin İstanbul Koltuk Takımları’a giriş yaptıklarında kendilerineatanan profil ismini ifade eder.

2.6  İstanbul Koltuk Takımları: İstanbul Koltuk Takımları yalnızca (internetsitesi ve/veya mobil uygulama halinde bütün olarak) ve sadece bir (dijital)platformdur, İstanbul Koltuk Takımları ya da İstanbul Koltuk, site/ uygulamaüzerinde -özel olarak aksi belirtilmedikçe- listelenen/sunulantekliflerin/ürünlerin/hizmetlerin sahibi veya sağlayıcısı değildir. 26 Ağustos2015 günlü ve 29457 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Elektronik TicaretteHizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’in 6/4maddesine göre, İstanbul Koltuk Takımları aracı hizmet sağlayıcıdır ve hizmetsunduğu elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlananiçeriği kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgilihukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığınıaraştırmakla yükümlü değildir.

3.  SözleşmeninKonusu

3. 1  İşbuSözleşmenin konusu, İstanbul Koltuk Takımları üzerinde sunulan her türdeniçeriklerin ve hizmetlerin, bunlardan yararlanma şartlarının ve tarafların karşılıklıhak ve yükümlülüklerin tespitidir.

3.2  İşbuSözleşmenin kapsamını, Sözleşme ile ya da İstanbul Koltuk Takımları içerisinde yeralan her türden bilgilendirme ile kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkinolarak İstanbul Koltuk tarafından Üyelere yapılmış olan tüm uyarı, yazıve açıklama gibi beyanların tamamı oluşturmaktadır.

3.3   Üyeler,işbu Sözleşme’nin hükümleri çerçevesinde, kullanıma, üyeliğe ve hizmetlereilişkin olarak İstanbul Koltuk Takımları üzerinde yer alan her türden sairaçıklama ve bilgilendirmeyi de kabul etmiş olduklarını beyan ve taahhütetmektedirler.

3.4  İstanbul Koltuk Takımları üzerinden İstanbul Koltuk tarafından sunulan herhangi bir içerikten yararlanan ve/veya İstanbul Koltuk Takımları’a üye olan herkes işbu Sözleşmedekiyükümlülükleri hakkında bilgi sahibi olduğunu, bunlara ve İstanbul Koltuk Takımları üzerinde yer alan tüm diğerbilgilendirme ve açıklamalarda da belirtilen her türlü hususa ve ayrıca Türkiye Cumhuriyetimevzuatına da tamamıyla uygun davranacağını kabul,beyan ve taahhüt etmektedir.

 

4.  ÜyelerinHak ve Yükümlülükleri

4.1  İstanbul Koltuk Takımları temel üyeliği-aksi belirtilmedikçe- ücretsizdir ve fakat üyelik başkasına ödünç verilemez,kiralanamaz, satılamaz, kullandırtılamaz, bırakılamaz ya da devredilemez.Üyelik kişiseldir, Üye kendisine ait üyeliği başkalarının kullanımına hiçbirşekil ve surette açamaz. Bu yöndeki girişimler Sözleşmenin ihlali olacağı gibi,bu tür davranışlara bağlı olarak ortaya çıkabilecek yetkisiz kullanımlardan vezararlardan dolayı İstanbul Koltuk hiçbir şekilde sorumlu değildir. Üyeliğini bir başkasınakullandırttığı veya herhangi bir şekilde devrettiği İstanbul Koltuk tarafından tespit edilen Üyenin üyeliği derhal ve kesin olarak iptaledilebilir.

4.2  En az18 yaşında olan ve temyiz kudretini haiz herhangi bir kişi ilgili üyelikoluşturma formlarında/ekranlarında talep edilen bilgileri doğru ve eksiksizolarak doldurmak ve de işbu Sözleşme koşullarını onaylamak suretiyle İstanbul Koltuk Takımları’un da kabulü neticesinde Üyesıfatını kazanabilir.

4.3  Hizmet/Satışsonucunda vermesi gereken evrak, fatura, fiş dahil ancak bunlarla sınırlıolmaksızın kanuni mevzuat dahilinde sair tüm evrakı da hizmetin ifası ilebirlikte hizmet/ürün alan Üyeye iletmek tedarikçi üyenin sorumluluğundadır. İstanbul Koltuk Takımları’un söz konusu belgelerinteminine ilişkin olarak herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.4  Sistemegiriş için ve üyelikle ilgili tüm yazışmalarda sisteme üye olurken verilene-posta adresi esas alınacağından, üyelik için girilen e-posta adresinin üyeyeait ve kullanımda olan çalışır bir e-posta adresi olması zorunludur.

4.5  İstanbul Koltuk Takımları’un üyeleri, sunulan hizmetlerden yararlanabilmekamacıyla kullandıkları kullanıcı adı ve şifrelerini korumak ve güvenli olarak saklamaklayükümlüdürler. Şifrenin belirlenmesinin ve korunmasının sorumluluğu yalnızca vesadece ilgili Üyeye aittir. Şifre ve kullanıcı adının herhangi bir şekilde üçüncükişilerin eline geçmesinden dolayı oluşabilecek sorunlar ve zararlardan dolayı İstanbul Koltukdoğrudan ve/veyadolaylı olarak hiçbirşekilde sorumlu değildir.

4.6  İstanbul Koltuk Takımları içerisindeki herhangi birhizmet ya da içerik alanında üyelik için zorunlu olandan fazla ve farklıkişisel ve özel bilgi verilmesi tamamen Üyelerin inisiyatifinde olup bu türdavranışlardan dolayı oluşabilecek sorunlar ve zararlardan dolayı İstanbul Koltukhiçbir şekilde sorumlu değildir.

4.7  Üyeler,İstanbul Koltuk’a ya da bir başkasına ait yayın hakkı, telif hakkı, patenthakkı, faydalı model hakkı, tasarım hakkı, know-how hakkı, marka hakkı veyabenzer başkaca mülkiyet ya da sair her türden hakları ilgili mevzuat tarafındankorunan hiçbir bilgi, yazılım ya da başka bir içeriği sahibinden ya da haklarıelinde tutan kişi(ler)den izin almaksızın, İstanbul Koltuk Takımları üzerinde iletemez ya da paylaşamazlar.Bu tür davranışlardan dolayı oluşabilecek sorunlar ve zararlardan dolayı İstanbul Koltukhiçbir şekilde sorumlu değildir.

4.8  Üye, İstanbul Koltuk Takımları dâhilinde bulunan her türden görsel, yazınsal veişitsel imgeleri, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları, listelemeleri,teklifleri, talepleri, soru ve cevapları, açıklamaları, rakamları, tabloları, yorumlarıve her türden bilgileri ve içerikleri İstanbul Koltuk ve/veya üçüncü birşahsın ayni veya şahsi haklarına ya da malvarlığına tecavüz teşkil edeceknitelikte çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğinive işbu madde hükmüne ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği faaliyetlerinedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardandolayı da İstanbul Koltuk’ın doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbirşekilde sorumlu tutulamayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

4. 9  Üye, İstanbul Koltuk ile doğrudan ve/veya dolaylı olarakrekabete girmeyeceğini ve işbu madde hükmüne ve hukuka aykırı olarakgerçekleştirdiği faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veyauğrayabilecekleri zararlardan dolayı da İstanbul Koltuk’ın doğrudanve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhütetmektedir.

4.10 Üye, İstanbul Koltuk Takımları üzerinde haksız rekabete yolaçacak faaliyetlerde bulunmayacağını, İstanbul Koltuk’ın ve/veya üçüncükişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak ya da kişilik haklarına tecavüzve/veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhütetmektedir.

4.11 Üyeler, tedarikçi üyelerin, İstanbul Koltuk Takımları üzerinden satışa ya da talebe açmış/sunmuşolabilecekleri herhangi bir içerikten/üründen/maldan/hizmetten yararlanmaksuretiyle Üyelerin almış oldukları mal ve hizmetlerdeki ayıplardan İstanbul Koltuk’ınhiçbir surette sorumlu olmadığını, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili mevzuathükümleri dahilinde İstanbul Koltuk’a izafe edilebilecek her türlüsorumluluk karşısında İstanbul Koltuk’ı şimdiden ibra ettiklerini kabulve beyan ederler.

4.12 Üye, işbuSözleşme’nin ihlali durumlarında meydana gelebilecek olan kayıp, iddia ve hertürden suçlamalardan, hukuki ve cezai sorumluluklardan kendisinin sorumluolacağını ve ihlalden dolayı doğabilecek olan her tür zararların karşılığıolmak üzere İstanbul Koltuk’ın, şubelerinin, yetkililerinin, temsilcilerininve diğer tüm çalışanlarının doğrudan ve dolaylı zararlarının tamamını karşılayacağınıkabul eder.

4.13 Üye, İstanbul Koltuk’ınyürürlükteki mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı hallerde; resmi makamlarcausulü dairesinde bilgi açıklaması yapılmasının talep edilmesi halinde Üyelereait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara mevzuatın izin verdiği ölçüdeve şekilde açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple, bu tür halleringerçekleşmesi neticesinde her ne koşulda olursa olsun İstanbul Koltuk’tantazminat talep etmeyeceğini ve kendi davranışları neticesinde diğer üyeler dedahil olmak üzere üçüncü kişilerce İstanbul Koltuk’tan talep edilecektazminatları da kendisinin karşılayacağını ya da İstanbul Koltuk’ınkendisine her türlü tazminat talebi sebebi ile rücu edebileceğini kabul, beyanve taahhüt eder.

4.14 Üye, İstanbul Koltuk Takımları üzerinde yalnızca hukuka uygun amaçlarla işlem yapabileceğinive de yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluğun bizzat vesadece kendisine ait olduğunu bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.15 Üye, İstanbul Koltuk Takımları üzerinde kendisi tarafından erişilen ürün/hizmet,tablo, açıklama, karşılaştırma, talep, teklif, form, yazı, yorum, video, yazıve benzeri sair tüm içeriklerin doğruluğunun, güvenliğinin ve hukukauygunluğunun hiçbir koşulda İstanbul Koltuk tarafından garanti edilmediğinive bu türden içerikler dolayısıyla İstanbul Koltuk’tan hiçbir tazminattalep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.16 Üye, İstanbul Koltuk Takımları üzerinden ulaşılabilen tüm içerikler dâhilindeüçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmet ve içeriklerden ve/veya diğer Üyeler tarafındanoluşturulan içeriklerden dolayı İstanbul Koltuk’ın, çalışanlarının,yöneticilerinin ve İstanbul Koltuk’ın işbirliği içinde bulunduğu kurum vekişilerin hiçbir şekil ve şart altında sorumluluğu bulunmadığını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.17 Üye, İstanbul Koltuk’ın İstanbul Koltuk Takımları dâhilinde sunulanhizmetleri ve İstanbul Koltuk Takımları üzerinden erişilen her türden içeriği herzaman için istediği şekilde ve şartlarda değiştirebilme hakkını saklı tuttuğunuve bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve derhal uygulamaya girmek üzerekullanabileceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.18 Üye, İstanbul Koltuk tarafından sunulan sair dijital hizmetler kapsamında Üyelerin kullanımkoşullarına ya da işbu Sözleşme’ye aykırılık niteliğinde değerlendirilecekherhangi bir ihlal veya eyleminin tespit edilmesi durumunda hesabınındondurulabileceğini ve bu durumda İstanbul Koltuk Takımları’a tekrar giremeyebileceğini ve eğer o ana kadar varsa yapmışolduğu ödemelerin ya da İstanbul Koltuk Takımları üzerinde sahip olduğu herhangi bir uygulama içi gücün,indirimin, promosyonun, kampanya dahiliyetinin ya da para biriminin veya sairdijital paye, değer ya da özelliğin kendisine herhangi bir şart ve usulle iadesini talep edemeyeceğinibildiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

4.19 Üye,ister işbu Sözleşmeyle ilgili bir fiilde, ister (ihmal dâhil ancak bununla sınırlıkalmamak üzere) herhangi bir haksız fiilde ya da duyulan güvenden kaynaklananher türlü hasar, hata, kusur, kesinti, dosya silinmesi, virüs girmesi, işlemveya aktarma gecikmesi ve benzeri sebeplerden ya da iletişim aksaklıklarından,hırsızlıktan, yıkımdan veya İstanbul Koltuk’ın kayıtlarına, programlarınaya da hizmetlerine izinsiz girişten kaynaklanan herhangi bir ifagerçekleştirememe durumundan kaynaklanan hasarlar dâhil olmak ve fakat bunlarlasınırlı olmamak kaydıyla; İstanbul Koltuk Takımları’un kullanımından dolayı ortaya çıkankullanım kaybı, kâr kaybı ya da veri kaybı dâhil ancak bunlarla sınırlıkalmamak üzere, her türlü doğrudan, özel ya da dolaylı hasarlarda ya da diğerher türlü hasarlarda; İstanbul Koltuk’ı, yöneticilerini, bağlışirketleri, bağlı ortakları, çalışanları ya da temsilcilerini hiçbir şekildesorumlu tutmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

4.20 Üye, İstanbul Koltuk’ın,İstanbul Koltuk Takımları’un kullanımı ya da kullanılamaması ileilgili olarak ortaya çıkan toplam tazminat sorumluluğunun, Üyenin kendisinin İstanbul Koltuk’ailgili hizmet için varsa ödediği herhangi bir karşılıktan fazla olamayacağınıbildiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

4.21 Üye, İstanbul Koltuk Takımları’dan başka bir uygulamaya ya da siteyeyönlendirildiğinde bu mecralarda görüntülediği içerikten veya ulaştığı sairsunucuların içeriğinden, ulaşma/depolama/indirme sonucu oluşabilecek hasar,veri kaybı, zararlı program bulaşmasından ve bunlarla sınırlı olmayarakoluşabilecek tüm virüs girmesi, hasar, kayıp maddi zararlardan İstanbul Koltuk’ın,sahiplerinin, ortaklarının, çalışanlarının ve bağlı çalışan kurum ve kişilerinve sorumlu olmadığını bildiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

4.22 Üye, İstanbul Koltuk Takımları’un İstanbul Koltuk tarafındangüncellenmesi halinde en yeni sürümün bilgisayarına ya da dijital cihazına otomatikolarak yüklenebilmesine ya da ön yüklenebilmesine ve bunun için gereken hertürden kontrol ve rutin yazılımlarının kullanılmasına, kendisine İstanbul Koltuk tarafından önceden yapılacak herhangi bir bildirim olmaksızın izin verdiğinikabul, beyan ve taahhüt eder.

4.23 Üye, İstanbul Koltuk’ınhizmetlerini ve İstanbul Koltuk Takımları’u kullanırken,İstanbul Koltuk’ın İstanbul Koltuk Takımları ile aynı anda çalışan yetkisiz üçüncü şahıs programları engellemek için, hackvb kontrol yazılımlarının da dijital cihazların rastgele erişilebilir belleğini(RAM) ve/veya merkezi işlem birimi işlemlerini denetleyebileceğini bildiğini vebuna izin verdiğini kabul ve beyan eder. İstanbul Koltuk, hack vb kontrolyazılımı nedeniyle kaynaklanan veya onunla ilgili her tür kayıptan veyaherhangi bir zarardan bu tip zararlardan haberdar edilmiş olsa bile doğrudan yada dolaylı olarak sorumlu tutulamaz.

4.24 Üye,önceki belirtilen sorumluluklarını sınırlandırmaksızın ve onlara ek olarak, İstanbul Koltuk Takımları üzerinde aşağıdaki davranışlarınhiçbirini gerçekleştirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder:

a.  Herhangibir İstanbul Koltuk yetkilisini, diğer bir üyeyi, tedarikçiyi,moderatörü, admini, rehberi, yöneticisi, çalışanı ya da temsilci dâhil olmaküzere herhangi bir kişiyi ya da işletmeyi taklit etmek ya da bir kişi veyaişletme ile olan ilişkisini yanlış belirtmek ya da tanıtmak;

b. İstanbul Koltuk’a ait sairuygulamalar/siteler/içerikler aracılığıyla taşınan herhangi bir mesajın/içeriğinveya sair içeriğin orijinalini gizlemek için üst bilgileri değiştirmek ya daherhangi bir şekilde kimlikleri düzenlemek;

c.  Herhangibir istenmeyen reklamı, tanıtıcı materyalleri, önemsiz postaları, spamleri,zincirleme e-postaları, piramit şemalarını ya da herhangi bir çeşit talebiyüklemek, bildirmek, e-posta göndermek, iletmek ya da herhangi bir şekildegörünür yapmak;

d. İstanbul Koltuk’ın hizmetlerini engellemekya da bozmak veya İstanbul Koltuk Takımları’a bağlı olan ağların isteklerine, yöntemlerine, ilkelerine ya dadüzenlemelerine uymamak;

e.  Birkimseyi tehdit etmek ya da herhangi bir şekilde bir kimseye rahatsızlık vermek;

f. DiğerÜyeler hakkındaki herhangi bir veriyi hukuka aykırı şekillerde toplamak,saklamak, bildirmek ya da herhangi bir şekilde yaymak;

g.  İstanbul Koltuk Takımları’da sunulan hizmetlerin ve sair hertürden dijital içeriğin normal akışını, İstanbul Koltuk Takımları üzerinde yer alabilecek interaktif alanlardakidiyalogları engellemek ya da bozmak veya kaba, hakaret içeren dil kullanmak,aşırı seslenme/yüksek sesle bağırma (tümü büyük harf olarak yazma), "spamleme" ya da diğer kullanıcıları veya İstanbul Koltukçalışanlarını rahatsız etmek amacıyla herhangi bölücü veya zarar vericiyöntemler kullanmak;

h. Herhangi bir yasadışı hareketya da bu işbu Sözleşme’yi ihlal edecek davranış içerisine girmek ya da buyöndeki hareketleri teşvik etmek, desteklemek;

i. DiğerÜyeleri ya da kullanıcıları aldatacak herhangi bir davranış sergilemek, İstanbul Koltuk Takımları kullanımı sırasında kazanılan özeliçerikler/özel para birimleri/dijital payeler ve benzer durumdaki sair ekstrahususlar hakkında diğer Üyeleri dolandırmak ya da herhangi bir şekilde kandırmak;

j. İstanbul Koltuk Takımları, üzerindeki olası promosyonlar, indirimler, kampanyalar veya bunlarla bağlantılı olan yetkisiz işletimlerikullanmak veya bunlar üzerinde/üzerinden hile yapmak;

k. İstanbul Koltuk Takımları’a yetkisiz erişim sağlamak ya da diğer Üyelerkarşısında adil olmayan bir avantaj sağlamak için herhangi bir böcek, hata yada tasarım çatlaklarını kullanmak ya da işletmek;

l. Herhangibir türdeki özel içerik ve ürünleri, İstanbul Koltuk Takımları’a özel para birimlerini veya sairsanal payeleri, güçleri ve sair hususu takas etmek, satmak, müzayede etmek ya daherhangi bir şekilde iletmek ve/veya pazarlamak.

m. Hizmeti bölecek ya da Üyelerinİstanbul Koltuk Takımları’un tamamını ya daiçeriklerin/hizmetlerin bir kısmını kullanmalarını engelleyecek ya da kötü yöndeetkileyecek herhangi bir davranış sergilemek.

4.25 İstanbul Koltuk işbu Sözleşmedeki şartlarınya da herhangi diğer yasadışı veya uygunsuz davranışın ihlalini cezalandırmakya da ilgili kişileri bu ihlalden vazgeçirmek için ön ihbar ya da uyarıolmaksızın gerekli gördüğü cezaları uygulayabilir ve her şekilde yasal yoldan hareketegeçebilir. Bir ihlalin gerçekleştiğine karar verilmesi ve bu ihlalden kiminsorumlu olduğunun belirlemesi tamamen İstanbul Koltuk’ın takdir yetkisindedir.Üye, İstanbul Koltuk’ın bir ihlalin oluşup oluşmadığı konusundakikararına ve uygulanacak olan ceza kararına bağlı olacağını peşinen kabul, beyanve taahhüt eder.

4.26 Üye,üyeliği sürdükçe, İstanbul Koltuk Takımları’un hizmetlerinden faydalanırkenve/veya sair hizmetler ve içeriklerle ilgili herhangi bir işlemi yerinegetirirken, işbu Sözleşme içerisinde yer alan tüm maddelere ve koşullara veaynı zamanda da İstanbul Koltuk Takımları’un içerisinde sunulan bilgilendirmenotları ve belgelerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygunhareket edeceğini, işbu Sözleşme ile belirlenen tüm kuralları anladığını veonayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.27 Üye,işbu Sözleşme hükümleri uyarınca üyeliği daha önce iptal edilmiş kişilerinüyelik kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları ve/veya işbu Sözleşmeyionaylamalarının onlara Üye sıfatını hiçbir şart altında kazandırmayacağınıbildiğini, anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. 28 Üyeler,çevrimiçi ödeme sistemlerini kullanarak banka kartı kredi kartı veya benzer birödeme aracı ile İstanbul Koltuk Takımları’da bulunan kullanıcı hesaplarına İstanbul Koltuk Takımları üzerinden alacakları aracılık vesair hizmetlere ilişkin ön bakiye yüklemesi yapabilirler. Kartın hamiliharicinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları veKredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır. 

4.29 Birçevrimiçi ödeme sistemi kullanıldığında ürün/hizmet karşılığı fiş/ fatura veyadüzenlenmesi gerekli diğer sair belgeler, ilgili mevzuat gereği düzenlemeyükümlülükleri bulunuyorsa ilgili hizmet veren Tedarikçi Üye tarafındandüzenlenir. Söz konusu hizmete ilişkin fatura/fiş veya diğer belgeler İstanbul Koltuk Takımları’dan talep edilemeyecek olup İstanbul Koltuk Takımları yalnızca kendi verdiğihizmetler olan karşılaştırmalı teklif isteme, teklif verme, keşif öncesi toplambedelden komisyon gibi hususlar için ilgili üyeye gerekli faturaları kesmekleyükümlüdür.

4.30 Üyelerinişbu Sözleşme koşullarına uymamaları nedeniyle doğabilecek her türlü idari,hukuki ve cezai sorumluluk bizzat ilgili Üye’ye aittir.

4.31 Hizmetverenin hizmet talebi için verdiği teklif hizmeti alacak olan Üye tarafındankabul edilebilir. Hizmet Alan, hizmet talebi için yalnız bir tedarikçi üyeninteklifini kabul edebilir. Teklifin kabul edilmesi, ilgili hizmetin, hizmetiverecek tedarikçi tarafından anlaşılan zamanda ve yerde, teklif içeriğine veyapılacak keşfe göre ifa edileceğine dair ve hizmetin Tedarikçi Üye tarafındanverildiği takdirde hizmet verene ödeme yapmak için yasal olarak bağlayıcı bir önanlaşma yapıldığı anlamına gelir.

4.32 Üye,hizmet veren tedarikçi ile yaptığı/yapacağı sözleşmede/sözleşmelerde, İstanbul Koltuk Takımları’unhiçbir şekilde ilgili söz konusu sözleşmenin tarafı olmadığını ve sorumluluğubulunmadığını kabul eder.

4.33 Üye,kredi kartı bilgilerinin mevzuat kapsamında izin verildiği ölçüde olmakkaydıyla, İstanbul Koltuk Takımları’un anlaşmalı olduğu ödeme kuruluşu sistem(ler)indeveya “ilk 6 son 4 rakamı” ile İstanbul Koltuk Takımları sisteminde saklanabilmesive/veya sistem işleticileri ile paylaşma yetkisine sahip olduğunu kabul eder.Anlaşmalı ödeme kuruluşu sisteminde oluşabilecek aksaklıklardan İstanbul Koltuk Takımlarısorumlu değildir.

4. 34 Üye,Hizmet Veren Üye’den aldığı hizmete dair işlerin ifası sırasında veya işinifası için gerekli iş güvenliği ve iş sağlığına ilişkin bütün tedbirleri ve bukonudaki gerekli eğitimleri almanın sorumluluğunun bizzat Hizmet verentedarikçi üyenin kendisinde ve personelinde olduğunu, bu konudakisorumlulukların İstanbul Koltuk Takımları ’a ait olmadığını kabul eder.

4.35 Hizmetialan üye, İstanbul Koltuk Takımları’un bizzat ve tek başına kusurlu olduğu hallerdışında, herhangi bir maddi veya manevi zararı için ve/veya ayıplı mal / ayıplıhizmet için Tüketici Hakem Heyetlerine ve/veya Tüketici Mahkemelerine İstanbul Koltuk Takımlarıya da İstanbul Koltuk aleyhine başvurmayacaktır. Hizmet/ Ürün alan Üyetedarikçilerden aldığı ürün ve hizmetlerle ilgili olarak bu tür başvurularındahasım olarak Hizmet Veren tedarikçi Üye’yi göstereceğini kabul eder.

4.36 HizmetAlan, İstanbul Koltuk Takımları aracılığı ile oluşturduğu bir hizmet talebine ilişkinolarak İstanbul Koltuk Takımları’un bilgisi dahilinde olmaksızın, İstanbul Koltuk Takımları’udışarıda bırakmak, daha düşük bir fiyata anlaşmak veya tedarikçi üyenin ya dakendisinin komisyon ya da sair şekildeki İstanbul Koltuk Takımları’a İstanbul Koltuk Takımları’unverdiği aracılık ve sair hizmetlere ilişkin ödemesi gereken/ödeyebileceğiücretleri ödememesi amacıyla Hizmet Veren ile İstanbul Koltuk Takımları dışındaherhangi bir şekilde iletişime geçmeyecektir.

4.37 HizmetAlan Üye, bazı hizmetlerin Hizmet Veren tedarikçi üye tarafından doğrufiyatlandırma yapılabilmesi için, hizmetin görüleceği veya hizmetin görülmesiiçin keşif yapılacak yere; Hizmet Veren veya personelinin girişine, keşif içinölçü alınmasına veya yerin fotoğraflarının/videolarının çekilmesine ve bunlarıntaraflar arasında aktarılmasına ve sisteme yüklenmesine izin vereceğini, buizin bir başkasına bağlıysa bu izni sağlayacağını kabul eder.

4.38 Bazıhizmetlerin ifa edilebilmesi için resmi makamlardan veya bina yöneticilerindenizin alınması gerekebilir. Veya bazı hizmetler, belirli gün ve saatlere bağlıolarak ifa edilebilir. Hizmet Alan, gerekli izinleri sağlayacağını ve sadeceöngörülen gün ve saatler için hizmet alabileceğini kabul eder.

4.39 Üye, İstanbul Koltuk Takımları’unsadece (toplam proje bedeli üzerinden hesaplanan) kendi hizmet komisyonuyla yada karşılaştırmalı teklif iletme aracılığı gibi kendisi tarafından sunulanhizmetlerle ilgili olarak Hizmet Alan’a fatura kesmek mükellefiyetinde olduğunubildiğini kabul ve beyan eder.

4.40 HizmetAlan, hizmeti gördüreceği ev, ofis, bina, bahçe, depo, okul, fabrika ve hertürlü tesiste, iş güvenliği ve iş sağlığına ilişkin her tür önlemi almışolmalıdır.

4.41 HizmetAlan Üyeler kabul ettikleri tekliflere ilişkin hizmet bedellerini, hizmetinifası sonrasında Hizmet Veren tedarikçi üyeye doğrudan öderler. Hizmet alankonumundaki bu Üyeler/ kullanıcılar ödedikleri bedelin faturası, satış fişi veyairsaliyesini tedarikçi üyeden/hizmet verenden talep etmelidir. Hizmet Alanlar,Hizmet Veren ile yazılı sözleşme yapmalı, eğer bir ön ödeme veya avansverecekse belgesini veya dekontunu almak ve saklamak zorundadır.

 

5.  İstanbul Koltuk’ın Hakları ve Sorumlulukları

5.1  İstanbul Koltuk Takımları, İstanbul Koltuk tarafından sahip olunmayan ya da kullanılmayan, üçüncü kişilerce sahip olunanve/veya yönetilen uygulamalara/ içeriklere/sitelere bağlantılar içerebilir. İstanbul Koltuk’ınbu türden bağlantı sağlanan dış kaynak bağlantı linkleri üzerinde hiçbirkontrolü, düzeltme ya da değiştirme yetkisi ve sorumluluğu yoktur ve üçüncükişilerin içerikleri ya da gizlilik politikaları konusunda hiçbir sorumlulukyüklenmemektedir. İstanbul Koltuk Takımları üzerindeki bu şekildekibağlantıların varlığı, İstanbul Koltuk Takımları ve İstanbul Koltuk Takımları’lailgili İstanbul Koltuk’a ait diğer sairuygulamalar/içerikler/hizmetler/siteler dışındaki 3. Taraflara ait ve/ veya 3.Taraflarca yönetilen ve/veya idare edilen bu türden sairuygulamaların/sayfaların/hizmetlerin/bağlantıların içeriklerinin İstanbul Koltuk tarafındandenetlendiğini göstermemektedir.

5.2  İstanbul Koltuk, link verebileceği ya dabanner ve benzeri teknik yollarla promosyon ya da tanıtımını yapabileceği,kurumların/uygulamaların/ sayfaların/hizmetlerin/web sitelerinin/markaların/şirketlerinherhangi bir içeriğinden dolayı hiçbir şekilde sorumlu değildir. Bubağlantılardan erişilebilecek içerikten dolayı İstanbul Koltuk herhangibir sorumluluk yüklenmez. Erişilen bu dış kaynaklarda/kaynaklardan yapılacakişlemlerden doğacak hiçbir zarardan İstanbul Koltuk sorumlu değildir ve Üyelerbu linklere eriştiğinde sorumluluğun kendilerinde olduğunu kabul ve beyanederler.

5.3  İstanbul Koltuk Takımları’a gönderilen ya da İstanbul Koltuk Takımları üzerinden/aracılığıyla paylaşılanher türden içerik, ürün, teklif, talep, hizmet, mal, soru, cevap, yorum, resim,video, ses dosyası, tablo, sunum, mesaj ve sair türden dosyalar Türkiye Cumhuriyetiyasalarına ve genel ahlaka uygun olmalıdır. Üyelerce gönderilen bu türdeniçerikten dolayı İstanbul Koltuk hiçbir şekilde hukuki ve cezai olaraksorumlu tutulamaz. Üyelerin gönderdiği/yüklediği/listelediği ürünler,hizmetler, teklifler, rakamlar, tablolar, dosyalar, sorular, cevaplar,yorumlar, bilgiler, cümleler, cevaplar, yorumlar ya da sair içerikler herhangibir suç unsuru ya da tazminat nedeni teşkil ettiğinde sorumlusu ilgili içeriği gönderen/yüklenen/sunan/ listeleyenüye olacaktır. Her tür içeriğin, teklifin, talebin, ürünün, hizmetin, sorunun,dosyanın, cevabın ve yorumun gönderildiği/yüklendiği/listelendiği zamanbilgileri (gün, saat) ve IP numarası bilgisi ilgili mevzuat olan 5651 SayılıYasa çerçevesinde en az 1 yıl ve en çok ise 2 yıl süresince olmak üzere kayıtaltına alınmaktadır.

5.4  İstanbul Koltuk, herhangi bir uyarıyapmaksızın her zaman üyeliği iptal etme hakkına sahiptir.

5.5  İstanbul Koltuk Takımları’a yüklenmiş/ gönderilmiş olan ürünlerin,hizmetlerin, tekliflerin dosyaların, soruların, cevapların, yorumların, sair dosyalarıniçeriğinden yola çıkarak yapılabilecek hiçbir uygulamadan İstanbul Koltukhukuki ve cezai olarak sorumlu tutulamaz. Bunlardan dolayı doğabilecek maddi yada manevi; dolaylı ya da doğrudan mağduriyetlerden ve zararlardan İstanbul Koltukve bağlı kişi ve kuruluşlar sorumlu tutulamaz.

5.6  Kişiadı-soyadı, e-posta adresi ve Üyeyi tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyiiçermekte olan kişisel bilgiler, “Gizli Bilgiler” olarak kabul edilir ve 6698Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olacak şekilde işlenir,korunur ve imha edilirler. İstanbul Koltuk, aksi belirtilmedikçe kişiselbilgilerden herhangi birini İstanbul Koltuk’ın işbirliği içinde olmadığışirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

5.7   İstanbul Koltuk, kişisel bilgileri gizlitutmak için gerekli olan tüm tedbirleri almayı taahhüt eder. İstanbul Koltuk’ıngerekli önlemleri almasına rağmen İstanbul Koltuk Takımları’da söz konusu olabilecek her türlü şirket içi veya dışısaldırı/sızıntı sonucu kişisel bilgilerin zarar görmesi veya bu bilgilerin üçüncüşahısların eline geçmesi durumunda İstanbul Koltuk’ın herhangi birsorumluluğu yoktur. Üye, bu tür zararlardan İstanbul Koltuk’ı sorumlututmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.8  İstanbul Koltuk, hizmetin herhangi birşekilde kesilmesinden ve/veya aksamasından sorumlu değildir. Teknikaksaklıklardan dolayı İstanbul Koltuk’ın sunduğu içerikte de hata ya dakesinti olabilir. İstanbul Koltuk, telefon ve network ağı, çevrimiçi sistemler,servis sağlayıcıları, gsm operatörleri, internet sağlayıcıları, altyapışirketleri, bilgisayar teçhizatı ve yazılımları, internet trafiğindekitıkanıklık, üyelere veya herhangi bir kişiye zarar verecek yazılımlar yüklemekgibi teknik konulardan doğan aksaklıklardan hiçbir şekil ve şart altında sorumlututulamaz.

5.9  İstanbul Koltuk, site üzerindeki her türdenüyenin kendi arasındaki iletişimiyle ilgili olarak herhangi bir hata, ihmal,kesinti, silinme, bozulma veya iletimde gecikme veya sistem ya da iletişim ağıbaşarısızlıklarından ortakları, çalışanları bu tür bir zarar ve ziyanolasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi hiçbir şekil ve şart altındasorumlu değildir.

5.10 Üyeler,İstanbul Koltuk Takımları üzerinde ya da içeriğindekisair dijital hizmetler içindeki her tür alanda, kendi aralarında yazışır ya da konuşurken istedikleridili kullanabilirler. İstanbul Koltuk, Üyelerin İstanbul Koltuk Takımları’un genelinde yazdıklarından hukuki ya dacezai olarak hiçbir şekil ve şart altında sorumlu değildir ve tüm sorumlulukilgili yazışmanın tarafları üzerindedir.

5.11 İstanbul Koltuk hiçbir şekilde herhangi biruygulamasından ya da içeriğinden kaynaklanan veya onunla ilgili kayıplardan,gelir kayıplarından veya herhangi bir özel zarardan doğrudan ya da dolaylıolarak sorumlu tutulamaz. Belirtilen sınırlamalar, İstanbul Koltuk’ın butip zararlardan önceden ve/veya sonradan haberdar edilmiş olması ile ortadankalkmaz.

5.12 İstanbul Koltuk, İstanbul Koltuk Takımları üzerinde yer alabilecek sair mesaj ya da sohbet imkanlarınıve de İstanbul Koltuk Takımları ya da onun içerisindeki sairdijital hizmet/içerik aracılığıyla iletilen ya da alınan diğer elektronik haberleşmelerinidenetleyebilir ve kaydedebilir. Üyeler bu tür bir denetlemeye ve kayda, üyeliklerininbaşlangıcından itibaren koşulsuz şekilde izin vermektedirler.

5.13 İstanbul Koltuk Takımları’daki her türden olası olabilecek ticariişlemleri, sair bilgileri, İstanbul Koltuk Takımları’un yazılımını, veritabanını, hesaplamalarını, sunucularını ve bunlarlasınırlı olmamak üzere herhangi bir İstanbul Koltuk öğesinin Üyetarafından kullanılmasından oluşan herhangi bir kayıp ya da zarar için İstanbul Koltuksorumlu tutulamaz.

5.14 İstanbul Koltuk, Üyeler arasında dolaşanbilgilerin güvende kalmasını sağlamak maksadıyla hiçbir güvence vermez vebahsedilen bilgilerin uygunsuz kullanımından ortaya çıkan hiçbir kayıp veyasonuç için İstanbul Koltuk sorumlu değildir. Üyeler, İstanbul Koltuk’ıİstanbul Koltuk Takımları’daki hiçbir uygulamanın/site içiözelliğin/özel para biriminin/promosyonun/kampanyanın/ özel uygulamanın ya da sair ekstra öğeninveya payenin/ değerin ve benzeri isimlerdeki ekstranın kaybından sorumlu tutamazlarve İstanbul Koltuk hiçbir uygulama içi öğenin, hizmetlerin ya da Üyeler içinolan uygulama içindeki rütbe, derece üstünlük, özel kategori vb. hiyerarşi yada üstünlük belirten seviyelerin erişilebilirliği yönünde herhangi bir garantivermemektedir.

5.15 İstanbul Koltuk herkese açık üyeprofillerini ve bu profillere eklenen (varsa) fotoğraf, logo, unvan ve sairbilgileri herkese açık alanlarda kullanma hakkını saklı tutar.

5.16 İstanbul Koltuk Takımları’un yazılımı ve varsa uygulama ile sunucularıarasındaki iletişimin tersine mühendislik yöntemleri ile çözülmeye çalışması,dinlenmesi, değiştirilmesi, başka sunuculara yönlendirilmesi, uygulamasunucularının haksız şekilde başka sunucularda benzer şekilde çalıştırılması(emulation) işbu Sözleşmeye aykırıdır. Bu tip faaliyet içinde bulunan kişi vekurumlar hakkında İstanbul Koltuk her türlü hukuki işlemi başlatmahakkını saklı tutmaktadır.

5.17 İstanbul Koltuk’a ait olan İstanbul Koltuk Takımları içinde yer alabilecek sohbet(chat) alanlarında, forumlarda ve de genel olarak İstanbul Koltuk Takımları bünyesinde yer alabilecek  tümkarşılıklı yazışma alanlarında; reklam, terörizm ve terör örgütleri, Atatürk,bayrak, cumhuriyet, devlet, din, ırkçılık, uyuşturucu, politikacılar ya dadiğer tüzel kişiler hakkında yazışmalar, pornografik içerik, argo ve küfüriçeren kelimelerin kullanımı ve diğer her türden kullanıcıları ve üyeleri/3.kişileri/yöneticileri tacize yönelik davranışlar işbu Sözleşmede belirtilenkurallara aykırıdır. Bu tip davranış içinde bulunan kullanıcıların/üyelerin İstanbul Koltukyetkilileri tarafından geçici ve/veya kalıcı süre ile İstanbul Koltuk Takımları’un tamamına ya da birkısmına erişimleriengellenebilir ya da kısıtlanabilir.

5.18 İstanbul Koltuk, İstanbul Koltuk Takımlarıiçerisinde sunulan hizmet ve içerikleri hiçbir bildirimde bulunmadan ve hiçbiröncül uyarı vermeksizin her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutar. Üyeler, İstanbul Koltuk’ınyeni değişiklikler neticesinde kendilerinden üyelikleri çerçevesinde talepettiği değişiklik ve/veya düzeltmeler varsa bunları ivedi olarak yerinegetirmekle yükümlüdür. İstanbul Koltuk tarafından bu şekilde talep edilendeğişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde bizzat İstanbul Koltuk tarafından da yapılabilir. İstanbul Koltuk tarafından talep edilendeğişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, Üyeler tarafından zamanında ya da hiçyerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezaisorumluluklar tamamen Üyelerin kendilerine aittir.

5.19 İstanbul Koltuk Takımları üzerinden erişilen hertürden ürün, hizmet, mal, bilgi, tablo, dosya, hesaplama, teklif, talep, soru,cevap, yorum, resim, görüntü, yazı, fotoğraf, video ve diğer materyal/içerik İstanbul Koltuk’ınve bu içeriklerin sahiplerinin izni olmadan diğer internet sitelerinde, mobiluygulamalarda ve gazete, televizyon, radyo, dergi gibi konvansiyonel mecralardayayınlanamaz. İstanbul Koltuk Takımları üzerinde yer alan tüm içerik, 4856 sayılı Fikirve Sanat Eserleri Kanunu}'nun 4/7. maddesinde belirtilmiş olan, "Bellibir maksada göre ve hususi bir plan dahilinde verilerin ve materyallerinseçilip derlenmesi sonucu ortaya çıkan ve bir araç ile okunabilir veya diğerbiçimdeki veri tabanları" hükmü ile koruma altında olduğu gibi, eserniteliğini haiz diğer yazılım vb. içerik ayrıca hukuki korumaya tabidir.

5.20 İstanbul Koltuk Takımları üzerindenerişilen ve/veya görüntülenen sair türdeki içeriği elde etmek maksadıyla yoğunşekilde bilgi çekmek yasaktır. Bu yasağa uymayarak İstanbul Koltuk Takımları sistemlerinden/veritabanlarından/sunucularındanyoğun şekilde bilgi çeken kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun bilişim suçlarıbaşlıklı ilgili maddeleri kapsamında cezalandırılmaları amacıyla İstanbul Koltuk tarafından Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulabilecektir.

5.21 İstanbul Koltuk Takımları üzerindenyayınlanan içeriğin ve İstanbul Koltuk Takımları’un arayüzünün İstanbul Koltuk’ın yazılı rızası olmadan kopyalanması, çoğaltılması, iletilmesi, işlenmesi ve başka uygulamalarda/internet sitelerindeveya sair mecralarda görüntülenmesi yasaktır.

5.22 İstanbul Koltuk veritabanı ve bu veri tabanında yer alanbilgiler tamamen ya da kısmen de olsa İstanbul Koltuk’ın rızası olmadankopyalanamaz, başka veri tabanlarına aktarılmaz ve bu veri tabanlarından üçüncükişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

5.23 İstanbul Koltuk Takımları sitenin/uygulamanın/veritabanın/sunucuların/sisteminçalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Üyeler standartkullanıma ilişkin olarak İstanbul Koltuk Takımları‘a herhangi bir kullanım ücreti ödememektedirler, söz konusunedenle İstanbul Koltuk Takımları’dan sistemin durdurulmasıveya askıya alınması nedeniyle herhangi bir talepte bulunmayacaklardır.

5.24 İstanbul Koltuk Takımları veya iş birliği yaptığıödeme kuruluşu güvenlik şüphesi doğuran üye işlemlerinden dolayı ilgili kişileredair kredi kartı ile online ödeme yapma imkânını geçici bir süre askıyaalabilir veya tamamen durdurabilir. Söz konusu nedenle İstanbul Koltuk Takımları’un Üyelere veya 3. kişilere karşı hiçbirsorumluluğu bulunmamaktadır.

5.25 İstanbul Koltuk Takımları veya iş birliğinde bulunduğuödeme kuruluşu, herhangi bir adımdaki onaydan önce çevrimiçi ödeme sistemine konukartın, limit yeterliliğini sorgulama hakkına sahiptir.

5. 26 Hertürden kullanıcılar/üyeler arasında fikri ya da sınai hakların ihlaline ilişkinherhangi ihtilaf olduğu takdirde İstanbul Koltuk Takımları, kendisine ibraz edilecek kesinleşmiş ve icraedilebilir bir mahkeme kararına istinaden işlem yapmakla yükümlüdür. Diğerhallerde, İstanbul Koltuk Takımları kendi takdirinde olmak üzereişlem yapar ya da yapmamayı tercih eder.

5.27 Kullanıcılardan/Üyelerden,hizmet veren tedarikçilere ilişkin olarak gelen yorumlar/değerlendirmeler, İstanbul Koltuk Takımları tarafından yapılacak gereklionay, kontrol ve düzeltme akabinde tüm kullanıcıların görebileceği şekildeyayınlanabilir. İstanbul Koltuk Takımları’un söz konusu yorumları düzeltme, sıralama ya da yayımlayıp yayımlamamayetkisi vardır. İstanbul Koltuk, önceden haber vererek veya vermeden dilediği zaman İstanbul Koltuk Takımları’untamamını ya da bir kısmını geçici veya kalıcı olarak değiştirme veyasonlandırma hakkını saklı tutar.

5.28 İstanbul Koltuk Takımları’un bütünlüğünü korumak amacıyla, İstanbul Koltuk dilediği zaman kendiinisiyatifine dayanarak, bazı kullanıcıların/üyelerin ve belirli IP adreslerindekikişilerin İstanbul Koltuk Takımları’a erişimleriniengelleyebilir ya da sınırlayabilir veya tarih/süre/fonksiyon anlamındakısıtlayabilir.

5.29 İstanbul Koltuk Takımları’a yüklenmiş olan her türden içeriklerden5651 sayılı Yasa’nın 4. Maddesine göre hukuki ve cezai olarak ilgili içeriğiyükleyen sorumludur.

5.30 İstanbul Koltuk Takımları, hizmetlerin bazılarını veya tamamınıileride ücretli veya ücretsiz yapma hakkını saklı tutar. Bazı hizmetlerinücretlendirme ve komisyon politikası satın alınan veya sunulan hizmetlerinsayısı, yoğunluğu veya niceliğine göre zaman zaman değişiklik gösterebilir.

5.31 İstanbul Koltuk Takımları, dilerse Üyelerin e-postaadresini, cep telefon numarasını ve diğer bilgileri doğrulamak amacıyla SMS,e-posta veya diğer teknik araçlar kullanabilir.

5.32 İstanbul Koltuk, herhangi bir kişinin işbuSözleşme’yi ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde ya da durumun gerektirdiğiölçüde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın o üyeyi İstanbul Koltuk Takımları’u kullanmaktan ve/veya üyelikhaklarına erişimden men edebilir, üyeliği askıya alabilir, geçici olarakkullanımı durdurabilir.

5.33 Gelirİdaresi Başkanlığı’nca getirilen yasal düzenlemeye uygun olarak İstanbul Koltuk Takımları’da e-fatura ve e-arşivfatura uygulamaları gerçekleştirilmektedir. E-fatura kullanıcısı olmayan kullanıcıların/üyelerine-arşiv faturaları elektronik ortamda oluşturulacak ve elektronik ortamdamuhafaza edilecektir. Elektronik ortamda oluşturulan faturalar ile ilgilibildirim en geç 7 gün içerisinde ilgili kullanıcının/üyenin e-posta adreslerineyapılacak ve faturalar PDF formatında e-posta yolu ile gönderilecektir.Elektronik ortamda oluşturulan faturalar, tüm resmi makam ve merciler nezdindeyasal belge olarak kullanılabilir.

 

6.  Özelİçerikler

6.1  İstanbul Koltuk bazı ekstra site/uygulama öğelerinive/veya İstanbul Koltuk Takımları’daki kampanya/promosyon gibi özelaktivitelere katılımı elde etmek veya erişmek için ücretlendirmeler yapabilirve bunların satın alımına ya da bunların üyeliği için uygulanabilecek olan sairad altında sunulan İstanbul Koltuk Takımları’un iç para biriminin satın alımına izin verebilir.

6.2  İstanbul Koltuk, İstanbul Koltuk Takımları’da veuygulama üzerinden erişilebilen içeriklerde işbu Sözleşmede aksi söylenmedikçetemel olarak belirtilen standart Üyelik dışında, belirli bir ücret ya da koşul karşılığındasatın alınan ve standart üyelerden daha fazla haklara sahip olunan özel üyelikhizmetleri sağlayabileceği gibi, standart üyelere belli bazı özel içeriklere vehizmetlere erişmeleri için farklılaştırılıp zenginleştirilmiş içeriği/hizmetide ücretsiz ya da ilgili alanlarda/sayfalarda belirtilecek sabit ya daoranlanmış ücretler karşılığı sağlayabilir. Bu türden ödemelerin yapılabilmesiiçin eğer o an itibarı ile uygulamada ise İstanbul Koltuk Takımları içindekullanılabilen özel para biriminden/değerinden satın alınmışsa bunlarkullanılabileceği gibi kredi kartı gibi ilgili sayfalarda/alanlarda sunulansair ödeme yöntemleri de kullanılabilir.

6.3  İstanbul Koltuk Takımları üzerindeki her türdenücretler tahsil edilirken Üyenin verdiği bilgiler doğru kabul edilir ve bankalardanya da diğer ödeme aracısı olan kurumlardan dolayı doğacak anlaşmazlıklardan,zararlardan ve sorunlardan İstanbul Koltuk sorumlu tutulamaz. Herhangi bir nedenle ilgiliödeme bedeli ödenmeyen veya banka/ödeme aracı kuruluşu kayıtlarından iptaledilen bir ödeme olması halinde buna ilişkin İstanbul Koltuk Takımları’a özel para birimi/özel içerik ve sairteklif verme ve benzeri satın alınmış olan özellik Üyenin hesabındankaldırılacak ya da hesabın bunlarla ilişkisi kesilecektir. Bu tür durumlarda İstanbul Koltuk’ındoğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

6.4  Herhangibir içerik/hizmet için yapılan ödeme sonrası buna ilişkin sonuçların Üyeninhesabına geçmesinin ardından ödemenin tahsil edildiği kredi kartının veya cep telefonuhattının ya da sair aracın Üye tarafından haksız ya da izinsiz olarakkullanıldığına dair ilgili üçüncü kişilerce herhangi bir bildirimde bulunulmasıve bunun kanıtlanması halinde, haksız ödemeden kaynaklı uğranılmış her türlüdoğrudan ve/veya dolaylı zarardan dolayı İstanbul Koltuk ilgili üyeyerücu edecektir.

6.5  İstanbul Koltuk Takımları aracılığı ile satın alınabilecekmuhtemel hizmetlerin/içeriklerin eksik, yanlış veya uyumsuz olması durumundaÜyelerin bilgi@İstanbul Koltuk Takımları.com e-posta adresine yapacakları yazılı bildirimler 7 (yedi)gün içerisinde incelenerek ilgili bildirimin haklı bulunması halinde hizmet/içerikbedeli bildirim sahibinin üyelik hesabına özel site/uygulama içi gücü/parabirimi olarak ya da doğrudan ilgili ödeme aracı vasıtası ile hesaba ya da kredikartına iade edilebilecektir.

6.6  ÖzelÜyeler ya da özel içeriklere/hizmetlere erişen standart Üyeler de her zaman işbuSözleşmenin ilgili maddelerinde Üyelerin uyması için belirtilen tümyükümlülüklere eşit şartlarla uymak zorundadırlar. Bu yükümlülüklere uymayarakkullanım hakkı kısıtlanan ya da bütünüyle engellenen özel Üyelere ya da özeliçerik satın almış ya da sair şekilde özel güç/kampanya tanımlanması/promosyon imkânıve sair ekstranın sahibi olmuş Üyelere ücret iadesi yapılmaz.

6.7  İstanbul Koltuk Takımları’a giriş yapılmayaçalıştığında o anki aktif kullanıcı sayısına bağlı olarak bu istek her zamaniçin karşılanamayabilir. Bu tür durumlarda İstanbul Koltuk’ın doğrudan veyadolaylı herhangi bir sorumluluğu ya da tazminat borcu bulunmamaktadır.

6.8  İstanbul Koltuk Takımları içi özel para biriminin,kampanya puanlarının ya da sair siteye/uygulamaya özgü değerin hiçbir gerçek parasaldeğeri yoktur ve bu kapsamda yapılan ödemeler nakit olarak geri alınamazlar. İstanbul Koltukdilediği zaman, ücretlerini, ücretlendirme yöntemlerini ve uygulama/site içigüçleri, kampanyaları, para birimlerini, rütbeleri, puanları ya da İstanbul Koltuk Takımları’daki herhangi bir satış için geçerli olansair şartları düzeltebilir, değiştirebilir ya da bunlara ilaveler yapabilir. Butür düzeltmeler, değişiklikler, ilaveler ya da satış şartları İstanbul Koltuk Takımları içerisinde bildirildikten sonra hemenetkili olacaktır ve işbu Sözleşmenin ayrılmaz birer parçası haline geleceklerdir.

6.9  Üyeninİstanbul Koltuk’tan kendisine geri ödeme talebi olması ve İstanbul Koltuk’ınbu talebi haksız görmesi ve konuyu mahkemeye taşıması halinde; Üye geri ödemetalebinin mahkemece geçersiz sayılması durumunda, yasal ücretler ve masraflar,hasarlar, çalışmama yüzünden kaybedilen paralar ve geri ödeme ücretleri dahilancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, tartışılan geri ödemeden oluşan tüm ücretve masrafları ödemeyi kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

 

7.  Gizlilik

7.1  Üyeninİstanbul Koltuk sistemine ve de İstanbul Koltuk Takımları’a girdiği tüm bilgilere aşağıdasayılabilecek istisnalar dışında sadece Üye tarafından ulaşılabilmekte ve bubilgileri sadece Üye değiştirebilmektedir.

7.2  İstanbul Koltuk, Üyelere yönelik özelleştirilmişkampanyalar ve/veya içerikler üretip sunabilmek adına bazı kişisel bilgileritalep edebilir. İstanbul Koltuk bu bilgileri, Üyelerin haberi ya da aksinebir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla paylaşmayacak ve faaliyet dışıhiçbir nedenle  satmayacaktır.

7.3  İstanbul Koltuk tarafından sunulan hizmet veürünlerle bağlantılı olarak İstanbul Koltuk tarafından ya da İstanbul Koltukile bu anlamda işbirliğinde olan üçüncü kişi veya işletmeler tarafından, Üyelereyeni ürünler/hizmetler, promosyonlar, kampanyalar ve benzeri amaçlı bilgilendirmeve tanıtımların e-posta ve/veya SMS yoluyla yapılması Üyenin bilgisi ve kabulüdahilinde yapılabilir. Üyeler, bu maddeye konu e-posta ve SMS bildirimlerininveya tanıtımlarının kişisel verilerinin ihlali, saldırgan reklam ve pazarlama anlamınagelmeyecek şekilde ilgili mevzuat kapsamında onay vermeleri halinde kendimuvafakatleri ve rızaları ile yapılacağını kabul ederler.

7.4  İstanbul Koltuk Takımları’un kullanılması ile oluşacaktüm verilerin fikri haklarına İstanbul Koltuk sahiptir. İstanbul Koltuk,söz konusu bilgilerle kullanıcılara dair bilgileri açıklamaksızın demografikbilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporlarıkendisi kullanabilir veya bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ileüçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. İstanbul Koltuk,ayrıca İstanbul Koltuk Takımları’un kullanımı sırasında izlediği tüm Üyehareket ve tercihlerini analiz edebilir. Kişisel bilgiler içermeyen buistatistiksel veriler, İstanbul Koltuk Üyelerine daha özel ve etkin birdeneyim sağlamak amacıyla İstanbul Koltuk’ın iş ortakları ilepaylaşılabilir. Üyelerinsağladığı veriler anonimleştirilerek ve/veya istatistiksel sonuçlar elde etmekamacıyla kullanılabilir. Bu işlemler İstanbul Koltuk Takımları’un gizlilik ve kişiselverilerin korunması politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.

7.5  İstanbul Koltuk Takımları,kullanıcılarınapromosyonlar ile yeni hizmet veya projeler veya haberleri e-posta veya pushbildirim yolu ile haberdar edebilir. Kullanıcıların söz konusu e-postalarıalmak istememesi halinde bilgi@İstanbul Koltuk Takımları.com adresine yazılı bildirimdebulunarak veya kendisine ulaşan ticari iletişim kanalı üzerinden söz konusubildirimleri almayı durdurabilir.

7.6  Üye bilgileriya da sair teknik dosyalar ve de uygulama çerezleri vasıtasıyla Üyelerdenedinilen bilgiler ancak resmi makamlarca usulünce talep edilmesi halinde veyürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklamayapmak zorunda olunan durumlarda, talep konusunun gereği dairesinde kalmaküzere sadece resmi makamlara açıklanabilir.

7.7  İstanbul Koltuk’ın ya da İstanbul Koltuk Takımları’un başka bir şirket tarafından satınalınması veya şirket devralma/birleşmesi olması halinde veya İstanbul Koltuk’ınvarlıklarının tamamının veya bir bölümünün bir başka şirkete kiralanması veyasatılması durumunda; Üyelere ait bilgiler de şirket varlıklarının bir parçasıolarak yeni şirkete ya da şirketlere aktarılabilir.

7.8  İstanbul Koltuk Takımları’a ve içerisindekihizmetlere/içerikleregiriş sırasında Üyelerden kullandıkları dijital/mobil cihazlar, bağlantı kurduklarıağın detayları, kullanıcı adı, ziyaret ettikleri siteler, kullandıklarıuygulamalar ve bununla sınırlı olmayarak İstanbul Koltuk tarafından ihtiyaçduyulan bilgiler de alınabilmektedir. Üyeler işbu Sözleşmeyi kabul ederek başkabir bildirim olmaksızın gerekli bilgilerin İstanbul Koltuk ile paylaşılmasınaizin vermektedirler. Bu bilgiler İstanbul Koltuk Takımları’un kullanımını analiz etmek ve geliştirmek içinkullanılmaktadır.

7.9  İstanbul Koltuk kendi amaçları doğrultusundaolmak üzere İstanbul Koltuk Takımları’un üzerindekiolası reklamların başarı oranını ölçümlemek için çerez ve etiketler ya da bu vebenzeri teknolojileri özelleştirilmiş reklam/kampanya/promosyon/bağlantı/hizmet/kaynak içeriği gösterebilmek için kullanabilir.

7.10 Üyelerinkişisel bilgileri sektör standartlarında güvenlik düzeyinde saklanmaktadır. Bubilgiler özellikle ve fakat bununla sınırlı olmamak kaydıyla istatistikiamaçlar için kullanılmaktadır. Üyeler, girdikleri her bilginin veritabanındasaklanabileceğini peşinen kabul ederler. Her ne kadar bu bilgiler, üçüncükişilere verilmeyecek olsalar da, herhangi bir sebeple bu bilgilerin üçüncükişilerin eline geçmesi halinde, İstanbul Koltuk bu durumdan sorumlututulamaz.

 

8.  Kullanıcıİçeriği

8.1  İstanbul Koltuk Takımları’a Tedarikçiler ya da Üyeler tarafından/aracılığında/bilgisindeyerleştirilen/sunulan/ listelenen/koyulan ürünler, hizmetler, listelemeler,teklifler, talepler, sorular, cevaplar, resimler, mesajlar ve sair tüm dijitaliçerikler “Kullanıcı İçeriği” olarak aksi belirtilmedikçe ve başka bir üyeyeözel olmadıkça halka açıktır ve gizli değildir.

8.2  Üyeler,İstanbul Koltuk Takımları’un içerisindeki tüm fikri mülkiyethaklarını İstanbul Koltuk’a sınırsız ve süresiz olarak her tür mecra içindevrettiklerini ve İstanbul Koltuk da Üyelere herhangi bir bilgilendirme yapmaksızınve karşılık sunmaksızın, bu türden Kullanıcı İçeriklerinin ticari ya da herhangibir şekildeki sınırsız kullanımı, yayılımı ya da herhangi bir şekildekikullanımı için tam ve münhasır hak sahibi olacağını kabul, beyan ve taahhütetmektedirler.

8.3  Üyelerİstanbul Koltuk Takımları’da aşağıdakilerden hiçbiriniyüklemeyeceklerini, iletmeyeceklerini, dağıtmayacaklarını, saklamayacaklarını, yaratmayacaklarınıya da herhangi bir şekilde İstanbul Koltuk Takımları ya da içeriğinde yer alabilecek sair hizmetler/ alanlar aracılığıylayayınlamayacaklarını ve aksi halde ise sorumluluğun tamamen ve sadece kendilerineait olduğunu kabul ederler:

a.  Yasadışı,iftira içeren, onur kırıcı, açık, pornografik, kaba, bayağı, tahrik edici,taciz edici, tehdit edici, gizlilik ve tanıtım haklarını ihlal edici, ağzıbozuk, kışkırtıcı, sahteci ya da herhangi bir şekilde itiraz edilebilir Kullanıcıİçeriği;

b. Bir suç, herhangi bir şahısınhaklarını ihlal etmek ya da yükümlülük yaratacak veya herhangi yerel, eyalet,ulusal ya da uluslararası yasayı ihlal etmek için komutlar içeren, destekleyenya da oluşturan Kullanıcı İçeriği;

c.   Herhangipatenti, markayı, ticari sırrı, telif hakkını ya da herhangi bir şahısın fikrimülkiyet ya da mülkiyet hakkını ihlal eden Kullanıcı İçeriği;

d. Herhangi bir kişiyi ya daişletmeyi taklit eden ya da bir kişiyle ya da işletmeyle olan ilişkinizi yanlıştemsil eden Kullanıcı İçeriği;

e.   İstenmeyentanıtımlar, politik kampanyalar, reklamlar ya da talepler;

f. Adresler,telefon numaraları, eposta adresleri, TC kimlik numaraları ve kredi kartınumaraları dahil ancak bunlarla sınırlı olmayarak herhangi bir üçüncü kişinin gizlikişisel verileri;

g.  Virüsler,bozuk veriler ya da diğer zararlı, engelleyici ve yok edici dosyalar;

h. Bir diğer kişinin İstanbul Koltuk Takımları’u kullanmasını ya da içeriğindenyararlanmasını engelleyen ya da yasaklayan ya da İstanbul Koltuk veya Üyeleriiçin zarar ya da herhangi bir çeşit yükümlülük oluşturabilecek Kullanıcı İçeriği.

8.4  İstanbul Koltuk herhangi bir Kullanıcı İçeriğiiçin hiçbir şekilde kayıp ya da hasar ile ilgili sorumluluk almaz ve Üyelerinkarşılaşabileceği herhangi bir hata, hakaret, iftira, lekeleme, ihmal,sahtecilik, ayıp, pornografik ya da küfür için İstanbul Koltuk sorumlu değildir.Tüm mesaj alanlarının kullanımı Üyelerin kendi sorumluluklarındadır. İstanbul Koltuk,Üyeler tarafından, herhangi bir alanda sağlanan hiçbir açıklama, soru, cevap,yorum, tanımlama, listeleme, bilgilendirme ya da sair Kullanıcı İçeriğinden sorumludeğildir. İstanbul Koltuk’ın İstanbul Koltuk Takımları’u ya da uygulama içerisinde Üyelerce iletilen herhangi bir Kullanıcıİçeriğini görüntüleme, düzeltme ya da denetleme zorunluluğu yoktur.

8.5  Üyeler,(a) ilettikleri Kullanıcı İçeriğinin sahibinin kendileri olduğunu ve tümhaklarını kontrol ettiklerini ya da İstanbul Koltuk Takımları’a bu tür Kullanıcı İçeriğini iletmeyehakları olduğunu; (b) Kullanıcı İçeriğinin yanıltıcı olmadığını ve (c) sağladıklarıKullanıcı İçeriğinin kullanımı ve iletiminin işbu Sözleşme maddelerini ihlaletmediğini ve herhangi bir kişi ya da işletmenin haklarını ihlal etmeyeceğiniveya haklarına zarar vermeyeceğini garanti ederler. Bu tür hakların ihlalindenya da Üyelerin sağladığı Kullanıcı İçeriğinden oluşan diğer zararların sebepolduğu lisans/ruhsat karşılıkları, ücretler, hasarlar ve tazminatlardan tamamenilgili Üye sorumlu olacaktır.

8.6  Üye, İstanbul Koltuk Takımları’un içerisindeki hesapların, içeriklerin,öğelerin, paraların, değerlerin, rütbelerin, payelerin, özel güçlerin, kampanyaüyeliklerinin, promosyon tanımlamalarının ve sair ekstra noktaların İstanbul Koltukuygulama içi özel para biriminin, sanal para ürünlerinin ya da site/uygulamaiçi özel materyallerin mülkiyetlerine sahip değildir ve bunları herhangi birşekilde satamaz, iletemez, kiralayamaz, müzayede edemez, bir başka kişiyekarşılıklı veya karşılıksız olarak bağışlayamaz ve bunların ticaretini yapamazya da diğer kişilerin bunları yapmasına yardımcı olamaz. İstanbul Koltuk Takımları’un bağlantılı herhangi bir öğesinin İstanbul Koltuk’ın inhisarı dışında gerçekleşen aktarımlarıİstanbul Koltuk tarafından tanınmamakta ve kabul edilmemektedir.

 

9.  GeliştirmeSeviyesi Katılımı

9.1  Üyelereİstanbul Koltuk Takımları’un ileri geliştirme seviyeleri olan“beta”, ”kapalı beta”, ”açık beta”, ”alpha” gibi aşamalarını deneme fırsatıverilebilir. Geliştirme seviyesi deneyicisi olarak Üyenin bu aşamalara katılımıaşağıdaki şartlar ve koşullara bağlıdır:

a.  Üye,geliştirme seviyeleri, katılım yaptığı beta denemesi ve alpha denemesinde İstanbul Koltuk Takımları’un önizleme versiyonunu kullandığını vebeta denemesi ve alpha denemesinde internet içeriğinin, İstanbul Koltuk Takımları’un içerindeki yardımcı programların,yazılımların ve özelliklerinin bilinen veya bilinmeyen böcekler (bug) ya dahatalar içerebileceğini, düzgünce işlemeyebileceği ve amaçlanan fonksiyonlarınçalışmayabileceğini, diğer yazılım uygulamalarının çalışmasınıengelleyebileceğini ve hatalara, veri kayıplarına ya da herhangi diğersorunlara yol açabileceğini kabul eder.

b. Üyenin bir beta deneyicisiolarak, beta versiyonları deneyimlemek için davet edilmesinin tek sebebi sairbeta seviyesindeki içeriği değerlendirmek ve hataları belirlemektir. Buşartlardaki sair içerik ya da İstanbul Koltuk Takımları üzerindeki hiçbir şey alpha veya beta denemesi ya da burada Üyetarafından bulunan içerik ile ilgili olarak Üyeye herhangi bir hak ya daayrıcalık tanındığı anlamına gelmemektedir. Alpha ve beta denemeleri, denenmeiçin “olduğu gibi”, “uygun olduğu gibi” temeline göre sağlanmıştır ve Üyeye buhususta İstanbul Koltuk tarafından herhangi bir türde, açıklanan ya daima edilen hiçbir güvence sağlanmamaktadır. Üye, alpha ve beta içeriklereerişmenin riskinin tamamen kendisine ait olduğunu, İstanbul Koltuk’ın bu içeriklerintamamını ya da bir kısmını gelecekte İstanbul Koltuk Takımları içerisinde kendisine ücretsiz olarak sağlamazorunluluğu dahil ancak bununla sınırlı olmaksızın alpha ve beta içerikle ileilgili hiçbir yükümlülüğü olmadığını peşinen kabul eder.

c.  Üyeler,bazı beta denemesi içeriğine erişirken ya da bu beta denemesi esnasındayaptıkları tekliflendirme, listeleme ya da sair hareketleri neticesinde tecrübepuanları, özel birimler, rütbeler, payeler, özel para birimleri güçler,kampanya/promosyon hakları ya da diğer değer ve durum belirteçleri toplayabilirler.Bu veriler alpha ve beta deneme aşaması sırasında herhangi bir zamanda herhangibir sebep olmaksızın sıfırlanabilir. İlgili içerik tam sürüme geçtiğinde tümkullanım geçmişi ve veriler silinebilir ve her üye bu içerik özelinde başlangıçdurumuna geri döndürülebilecektir. Üyeler, alpha ve beta aşamasında içeriklerdahilinde elde edecekleri her ne nam altında olursa olsun, her çeşitten gücün,özel bir üyelik çeşidinin, özel para biriminin, puanın ve benzeri payenin/değerinsıfırlanması konusunda İstanbul Koltuk’ın hiçbir sorumluluğu olmadığınıpeşinen kabul ederler.

 

10. Disiplinİşlemi/ Hesap sonlandırılması

10.1 Üye, İstanbul Koltuk’ınbir bildiriye gerek olmaksızın, herhangi bir zamanda ve sebep olsun ya daolmasın İstanbul Koltuk Takımları’u tamamen ya da kısmen veya daherhangi bir Üye hesabını askıya alabileceğini, sonlandırabileceğini,düzenleyebileceğini, erişimini engelleyebileceğini ya da silebileceğinibildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.2 Üye, İstanbul Koltuk’ınuyarıları, cezaları ve/veya disiplin işlemlerini nasıl ve ne zamanuygulayacağına dair ihlalin ciddiyetine ve suçların sayısına göre kullandığımutlak takdir yetkisi bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.3 Üye, işbuSözleşmenin herhangi bir şartından ya da İstanbul Koltuk’ın bu Sözleşmeyiuygulaması veya yürütmesinden kaynaklı olarak veya Kullanıcı İçerikleri, İstanbul Koltuk Takımları’a erişimi, ücretlerin, geçerlivergilerin, ücretlendirme yöntemlerinin türü veya miktarı ya da ücretlerdeki,geçerli vergilerdeki ya da ücretlendirme yöntemlerindeki değişiklikler de dâhilancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bunlarla bağlantılı olan ya da bunların sonucundaortaya çıkan herhangi bir uyuşmazlığın çözümü ile ilgili olarak kendisine aittek hakkın kullanıcı adının, listelemelerinin ve/veya hesabının/profilinintamamının iptalinin olduğunu bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

11. Fikri Mülkiyet Hakları

11.1 İstanbul Koltuk’ın İstanbul Koltuk Takımları’dansağlanan hizmetleri ve bunlarda yer alan sair bilgileri ve İstanbul Koltuk’ınfikri mülkiyet haklarına tabi çalışmaları, İstanbul Koltuk’a ait ticarimarkaları, İstanbul Koltuk Takımları’un tasarımı ve ticari görünümü veya İstanbul Koltuk Takımları vasıtasıyla sahip olduğu her türden fikri ve sınai mülkiyet hakları da dâhiltüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakkı, ticari bilgisi ve know-how 'ına yönelik tümhakları Türkiye Cumhuriyeti kanunlarınca korunmaktadır. Bunların İstanbul Koltuk’ınyazılı izni olmaksızın 5846 sayılı ve 6769 sayılı ilgili kanunların hilafınayollarla kullanılması yasaktır.

11.2 İstanbul Koltuk Takımları dâhilindeerişilen resim, grafik, video, yazı fotoğraf vb. türden içerik İstanbul Koltuk’aaittir ve/veya İstanbul Koltuk tarafından yasal sahibi konumundaki üçüncübir kişiden hukuken geçerli bir lisans altında alınmıştır ve sunulmaktadır.

11.3 Üyelerin, İstanbul Koltuk hizmetlerini, bilgilerini ve İstanbul Koltuk’ın5846 ve 6769 sayılı kanunlarla korunan çalışmalarını satmak, yenidensatmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek, çoğaltmak veya üçüncükişilerin İstanbul Koltuk’ın hizmetlerine erişmesine veya kullanmasınaizin vermek gibi hakları bulunmamaktadır.

11.4 Üyeler, kendilerinin yukarıdaki maddelerin aksine davranışları neticesinde İstanbul Koltuk’alisans verenler de dâhil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı İstanbul Koltuk’tantalep edilen maddi ve manevi tazminat miktarlarının tamamını, lisansücretlerini, ödeme cezalarını, FSEK ve diğer ilgili mevzuat bağlamındakitazminatları, idari para cezalarını ve de mahkeme masrafları ile vekâletücretini karşılamakla yükümlüdürler.

11.5 Üyeler,indirme, deneme, satın alma ve/veya diğer yollarla İstanbul Koltuk Takımları’daki içeriklere/hizmetlere ulaşarak,bireysel, münhasır olmayan, devredilmeyen ve ticari olmayan bir kullanım hakkı(uygulama/site kullanım lisansı) edinmiştirler.

11.6 Üyeler,İstanbul Koltuk Takımları dâhilinde kullanılabilecekolan Digital Rights Management (DRM) sistemi de dahil olmak üzere her şekildekorunan uygulamayı/içeriği/yazılımı/veritabanını ya da bir diğer uygulamayı, herhangibir yazılım, program, uygulama kodu veya diğer herhangi bir cihazı, uygulamayıya da sair içeriklerini ve sürekliliğini korumak amacıyla oluşturulmuş herhangibir sistemi kırmak ya da aşmak için kullanmayacaklarını kabul, beyan ve taahhütederler.

11.7 İstanbul Koltuk Takımları’agönderilen Üyelere ait tablolar, değerler, açıklamalar, resimler, sorular, cevaplar, yorum ve görüşler ile bunlarla birlikte sunulan sair içerik ticarisır değildir ve bunların kullanım hakkı, 5846 sayılı Kanunda yer alan tüm malîve bunlara bağlı haklar dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangibir telif ücretine tâbi olmaksızın daimi ve gayrikabili rücu şekilde münhasıranİstanbul Koltuk’a aittir.

11.8 İstanbul Koltuk, bu Sözleşmede sayılankuralları yinelenecek şekilde ihlal eden Üyelerin üyeliklerini kendi takdiryetkisi çerçevesinde sonlandırabilir ya da İstanbul Koltuk Takımları’daki erişimlerini askıya alabilir ya dasınırlandırabilir.

12. GarantiVerilmemesi ve İlişkilerin Birbirinden Bağımsız Oluşu

12.1 İstanbul Koltuk Takımları ’un üyeler arasındaki teklif,icap, kabul, sözleşme ve ödeme aşamalarında herhangi bir sorumluluğubulunmamaktadır.  İstanbul Koltuk Takımları, üyeler arasında hizmet alma/ verme aşamalarında uyumolacağını veya ilgili tedarikçinin hizmet sunan sıfatı ile; hizmet alacak olan üyeninsöz konusu bir işini istenen zamanda ve yerde/bölgede yapmaya muktedir olacağınıgaranti etmez. Hizmet alan üyeler, hizmet veren tedarikçi üyeler hakkındagerekli araştırmayı kendileri yapmalıdırlar.

12.2 İstanbul Koltuk Takımları aracılığı iletedarikçilerden alınacak ürünlere/hizmetlere ilişkin her türlü sorumluluk tedarikçilereaittir, bunlardan dolayı İstanbul Koltuk Takımları’un hiçbir sorumluluğu bulunmaz.

12.3 İstanbul Koltuk Takımları, hizmet veren tedarikçiüyeyi ya da onun hizmetlerini tasdik veya tavsiye etmez, çalışma performansınıya da verilen hizmetlerin sonucu veya kalitesini garanti etmez. İstanbul Koltuk Takımları, yorum, oylama ve benzeriyollarla tedarikçiler arasında bir sıralama, derecelendirme ve/ veyakategorilendirme yapabilir, bazı hizmet veren tedarikçileri kullanıcılartarafından tercih/tavsiye edilmiş veya memnun kalınmış olması sebebiyle önplana çıkarabilir. Ancak söz konusu durum, İstanbul Koltuk Takımları’un vermiş olduğu bir tasdik veyagaranti anlamına gelmemektedir.

12.4 İstanbul Koltuk Takımları, hizmet veren ve hizmet alanarasındaki ilişkiden sorumlu değildir. Tedarikçi üyenin sağlayacağı hizmetsırasında veya herhangi bir zamanda hizmet alan üyeye veya 3. kişilere vereceğizararlardan İstanbul Koltuk Takımları’un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

12.5 İstanbul Koltuk Takımları, hizmet talebi çerçevesinde;hizmet veren tedarikçilerinin uygunluk durumuna ve hizmet talebinin içeriğinegöre sisteme kayıtlı tedarikçi profilleri arasından en uygun olan hizmet verenprofillerine doğrudan yönlendirme yapabileceği gibi, hizmet verenlere de hizmettaleplerine teklif sunma imkânı tanınabilir. Tedarikçi hizmet verenler kendiinisiyatifleri ve seçimleri doğrultusunda hizmet talebine teklif göndermeyeilişkin İstanbul Koltuk Takımları aracılık hizmetiçerçevesinde teklif sunma hakkına sahiptirler.

12.6 İstanbul Koltuk Takımları, tedarikçilerin güvenilirliği, ilgili hizmeti sağlamak için uygun ve yetkin olduğu, hizmetlerin verilmesi veyazamanında verilmesi, güvenli ve hatasız olması, hizmet kullanımından eldeedilecek sonuçların yeterliliği veya güvenilirliği veya hizmet kalitesininbeklentilere cevap vermesi gibi konularında hiçbir garanti veya taahhüttebulunmamaktadır. İstanbul Koltuk Takımları, hizmet talebine ilişkin tekliflerden birinin kabulü ve keşif onayı ilegerekli ön ödemenin gerçekleştirilmesi neticesinde bu hizmete ilişkin olarakyalnızca ilgili hizmet veren ile görüşme yapmaya çalışır ve gerekli gördüğüdurumlarda söz konusu hizmet veren tedarikçi üye tarafından sağlanan bilgilerlereferans kontrolü yapmaya, keşifte saha desteği vermeye çalışır.

12.7 İstanbul Koltuk Takımları, herhangi bir sorumluluğubulunmamasına rağmen, hizmet veren tedarikçilerin sağladığı hizmetlerin doğruve tam olarak ifasını sağlamak için elinden gelen gayreti sarf edecektir.

12.8 HizmetAlan Üyeden veya Hizmet Veren Üye’den kaynaklanan hatalardan (yanlış tarihverilmesi, hizmet başlama ya da keşif saatinde hizmet alanın adrestebulunmaması, Hizmet Veren’in ilgili tarih ve saatte hizmetin ifası ya da keşif içingitmemesi vb.) dolayı İstanbul Koltuk Takımları’un herhangi bir sorumluluğubulunmamaktadır. İstanbul Koltuk Takımları söz konusu durumların oluşmaması içinazami gayreti gösterecektir. Ancak oluşan hatalardan veya zararlardan dolayı hizmetveren tedarikçi üyeye veya hizmet alan üyeye herhangi bir bedel veya tazminatödemeyecektir.

12.9 Tedarikçilerinkendi hesaplarında ve profillerinde belirttikleri bilgi veya beyanatlarındoğruluğu tedarikçi üyelerin bizzat kendileri tarafından taahhüt edilmektedir, İstanbul Koltuk Takımları’unbunlarda hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

12.10 Tedarikçilerceverilecek hizmete ilişkin olarak yürürlükteki mevzuat kapsamında temin etmesigereken her türlü izin, onay, kontrol belgesi, ruhsat vb. belgeye ilişkinsorumluluk Hizmet Verenlere ait olup, aksi takdirde doğabilecek her türlüidari, hukuki ve cezai sorumluluk Hizmet Veren’e aittir.  İstanbul Koltuk Takımları’unve/veya 3. kişilerin bu nedenle uğradığı ve/veya uğrayacağı zararlardansorumluluk ve her türlü zararın tazmin yükümlülüğü Hizmet Verenlere aittir.

12.11 İstanbul Koltuk Takımları, hizmet alan üyesine ulusal,yerel veya diğer resmi dairelerden ya da üçüncü şahıslardan gelen bilginin doğru,hatasız veya güncel olduğunu ya da hizmet alan üyesinin söz konusu bilgiyikontrol ettiği tarihte güncel ve aktüel olduğunu beyan veya taahhütetmemektedir.

12.12 Hizmetveren ve alan üyeler arasında yapılabilecek hizmetle ilgili yazılı sözleşmelerdenkaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç, ödeme ve benzeri yükümlülüklerdentaraflar doğrudan kendileri sorumludur. İstanbul Koltuk tarafındanişletilen İstanbul Koltuk Takımları üzerinde listelenen hizmetler ve ürünlerdendolayı, İstanbul Koltuk Takımları Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgiliyasal mevzuat kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente,reklamcı veya mecra kuruluşu statüsünde değildir.

12.13 İstanbul Koltuk Takımları, sisteminde kayıtlı hizmetalan üyelerinin isim, adres ve telefon numarası gibi kişisel verilerinin teklifoluşturulması veya ilgili hizmetin verilmesine yönelik olarak tedarikçi hizmetverenler ile paylaşılmasından dolayı hizmet alan üye ve hizmet veren(ler)arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinliklesorumlu değildir. Hizmet alan ve hizmet veren, işbu Sözleşme kapsamındakihizmetlerin pazarlanması ve yerine getirilmesi için kişisel verilerininişlenmesine ve işbu sözleşmedeki amaçlara uygun olarak paylaşılmasına muvafakatetmişlerdir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5(c) ve 5(f)maddelerine göre, hizmet alan ve hizmet verenlerin kişisel verilerininişlenmesi ve sadece sözleşme tarafları arasında paylaşılması, açık rızaalınmasını gerektirmemektedir.

12.14 HizmetAlan üyenin bilgileri İstanbul Koltuk Takımları tarafından Hizmet Veren ilehizmetin sağlanması veya teklif oluşturulması için paylaşılmaktadır. Bu bilgipaylaşımı ile hizmetin sorunsuz sağlanması amaçlanmaktadır. Söz konusubilgilerin hizmet veren tedarikçi tarafından ayrıca hizmet alanın onayıalınmadığı hallerde reklam, pazarlama, kişisel vb. herhangi bir durum veya amaçiçin kullanılması, üçüncü kişilerle paylaşılması veya devri veya hizmet alanile hizmet veren(ler) arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecekzarardan kesinlikle sorumlu değildir.

12.15 İstanbul Koltuk Takımları ile hizmet veren tedarikçi arasındaya da yine İstanbul Koltuk Takımları ile Üye/Kullanıcı arasında hiçbir şekilde veşartta (a) istihdam, (b) yarı zamanlı istihdam, (c) danışmanlık, (d) yüklenicilik,(e) ortak girişim veya (f) acentelik ilişkisi bulunmamaktadır.

 

13. KayıtlarınGeçerliliği

13.1 Üye,işbu Sözleşmeden doğabilecek her türlü ihtilaflarda İstanbul Koltuk’ın yada İstanbul Koltuk’ın bildireceği kendisine hizmet ilişkisi ile bağlıkurum ya da kişilerin kendi veri tabanında ya da sunucularında tuttuğuelektronik ve/veya sistemsel kayıtların, ticari kayıtlarının, defterkayıtlarının ve sair bilgisayar kayıtlarının, verilerinin muteber bağlayıcı,kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, İstanbul Koltuk’ı yeminteklifinden ber’i kıldığını ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk MuhakemeleriKanunu’nun (HMK) 193. Maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunukabul, beyan ve taahhüt eder. Herhangi bir uyuşmazlıkta, uyuşmazlıkkonusu vakıaları ispata elverişli görüntü veya ses kaydı gibi veriler ileelektronik ortamdaki veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcıları HMK’nın 199.Maddesi gereği belge niteliğindedir.

14. SözleşmeDeğişiklikleri

14.1 İstanbul Koltuk, tek taraflı olarak vetamamen kendi takdirine bağlı şekilde olmak üzere ve uygun göreceği herhangibir zamanda, işbu Sözleşmeyi kullanıcılar aleyhine olmamak kaydıyla tek taraflıolarak değiştirme hakkına sahiptir. Sözleşmede herhangi bir değişikliğe gidilmesihalinde güncel sözleşme metni eskisiyle aynı link altında, yeni tarihgüncellemesi ve versiyon numarası ile yayınlayacak ve İstanbul Koltuk Takımları yönetimive/veya İstanbul Koltuk tarafından gerek görüşmesi halinde elektronikposta veya mobil bildirim ile kullanıcılarına bildirilecek ve onaylarına sunulabilecektir.Yenilenmiş güncel Sözleşme metni, İstanbul Koltuk Takımları üzerinde yayınlandığıandan itibaren geçerli olacak İstanbul Koltuk Takımları’un ve dahilindeki sairhizmetlerin veya içeriklerin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Sözleşmeşartlarına tabi olacaktır.

14.2 İşbu Sözleşme,Üyelerin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

 

15. ZorlayıcıSebepler

15.1 Doğalafet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları,elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlıolmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve İstanbul Koltuk’ıngerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar işbuSözleşme çerçevesinde zorlayıcı sebep olarak yorumlanacaktır.

15.2 Zorlayıcı sebep sayılan tüm durumlarda, İstanbul Koltuk işbuSözleşmeden doğan yükümlülüklerinden herhangi birisini geç ifa etme ve/veya ifaetmeme nedeniyle hukuken sorumlu tutulamayacaktır. Bu ve bunun gibi durumlar, İstanbul Koltukaçısından, gecikme, ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlarınortaya çıkması halinde İstanbul Koltuk’ın herhangi bir tazminatyükümlülüğü doğmayacaktır.

15.3 İnternetbağlantılarında servis sağlayıcılardan ve/veya altyapıdan kaynaklanabilecekgecikmelerden ve/veya kesintilerden İstanbul Koltuk hiçbir şekildesorumlu tutulamayacaktır.

 

16. UygulanacakHukuk ve Yetki, Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu Sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve buSözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde ve sorunların hallinde TürkiyeCumhuriyeti mevzuatı uygulanacaktır. İşbu Sözleşmeden dolayı doğan veyadoğabilecek her türlü ihtilafın giderilmesinde Taraflar, öncelikle kendiaralarında sulhen çözüm sağlamaya gayret ederler. Sulhen halledilemeyenuyuşmazlıkların çözümü için İstanbul (Cağlayan) Mahkeme ve İcraMüdürlükleri’nin münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.

 

17. SözleşmeninSüresi ve Feshi

17.1 İşbuSözleşme Üyenin üyeliği bitene, sonlanana ya da herhangi bir nedenle iptaledilinceye kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarınıdoğurmaya devam edecektir. Üyenin üyeliğinin sona ermesi veya kalıcı olaraküyeliğinin durdurulması hallerinde de Sözleşme sona ermiş sayılacaktır.

17.2 Üye İstanbul Koltuk’abildirerek herhangi bir zamanda hesabını sonlandırılmasını talep etme hakkınasahiptir.

17.3 İstanbul Koltuk, Üyelerin işbu Sözleşmedebelirtilen hükümleri ve de İstanbul Koltuk Takımları’un içinde yer alan kullanıma,üyeliğe ve sair her türden içerik ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlaletmeleri durumunda Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Üyeler fesihsebebiyle İstanbul Koltuk’ın uğradığı ve uğrayabileceği tüm zararları tazminetmekle yükümlü olacaklardır.

17.4 Üyeninüyeliği herhangi bir şekilde sona erince eğer varsa birikmiş tahsiledilebilecek herhangi bir cins ya da türden ödemeleri ve İstanbul Koltuk tarafından gerçekleşmiş muhtemel ücretlendirmeleri olması halinde-, bunlarıntamamı üyeliğin sona ermesinden önce Üyeden tahsil edilecektir. Buna ek olaraküyeliğin sona ermesi halinde; herhangi bir şekilde kaynaklanmış olan herhangibir ücret, karşılık ya da masrafların ortaya çıkması bağlamındaki ödemeler vesair bedeller ile tazminatlardan da Üye tamamen kendisi sorumludur.

17.5 Üyeninhesabının herhangi bir sebepten ötürü sonlandırılması ya da iptal edilmesidurumunda Üyeye herhangi bir şart ve türden hiçbir geri ödeme yapılamayacaktır.Öyle ki, hiçbir çevrimiçi süre ya da diğer puan ve sair krediler vb. Üyeye geriverilmeyecek ya da bunlar nakde veya diğer ödeme şekillerinedönüştürülmeyecektir.

17.6 Üyeliğisonlandırılan bir üyenin tekrar Üye olmasına İstanbul Koltuk tarafındanizin verilebilmesi için herhangi bir geciktirilmiş ya da ödenmemiş bedelin,tekrar eden Sözleşme ihlalinin, hack/hile girşiminin ya da tartışmalı birhesabın, kullanımın söz konusu olmaması gerekmektedir.

17.7 Üye,üyeliğinin sona ermesi halinde, İstanbul Koltuk’tan elde etmiş olduğu yada sair yollarla elde ettiği veya satın aldığı tüm içerikleri/ dosyaları/sunumları/tabloları ve sair uygulama çıktılarını ve içeriklerleilgili tüm dosya ve kayıtları hep birlikte sisteminden bir daha erişilemeyecekşekilde tümden kaldırmak ve yok etmekle sorumludur.

 

18. Yürürlük

18.1 İşbu 17ana başlıktan oluşan Üyelik Sözleşmesi, İstanbul Koltuk tarafından İstanbul Koltuk Takımları içerisinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. Üyeler işbu Sözleşmehükümlerini, İstanbul Koltuk Takımları’u ya da içeriklerini kullanmakla kabul ederler.İstanbul Koltuk dilediği zaman işbu Sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilirve değişiklikler sürüm numarası ve/veya değişiklik tarihi belirtilerek İstanbul Koltuk Takımlarıüzerinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girerler

 

Sorularınız için; bilgi@İstanbul Koltuk Takımları.com adresinee-posta gönderebilirsiniz.

Kapat ×

Kişisel verileriniz bu web sitesindeki deneyiminizi desteklemek, hesabınıza erişimi yönetmek ve gizlilik ilkesi sayfamızda açıklanan diğer amaçlar için kullanılacaktır.

Sitemize kaydolmak, sipariş durumunuza ve geçmişinize erişmenizi sağlar. Aşağıdaki alanları doldurmanız yeterlidir, kısa sürede sizin için yeni bir hesap oluşturacağız.
Giriş Yap